Уточнення геологічних моделей експлуатаційних об’єктів у процесі їх розробки (на прикладі Більського родовища)

Ю. М. Дмитровський, С. Е. Латишев

Анотація


За результатами розробки газоконденсатних покладів верхньовізейських горизонтів В-14-16 Більського родовища встановлено невідповідність існуючої структурно-тектонічної моделі родовища даним розробки. На базі аналізу отриманих даних щодо експлуатаційних об’єктів гор. В-14, В-15б, В-16 скориговано структурно-тектонічну модель верхньовізейських відкладів Більського родовища. В західній частині родовища доведено відсутність ускладнюючого порушення в межах тектонічних блоків 1б та 1в; протрасовано тектонічні порушення, які поділяють західну частину Більської структури на тектонічні блоки 1б і 1в а також на тектонічні блоки 1а і 1в. Крім цього в роботі наведено фактичні дані, що свідчать про відсутність тектонічного порушення, яке поділяє східну частину структури на тектонічні блоки 2а та 2б.


Ключові слова


тектонічне порушення; розробка покладів; дреновані запаси вуглеводнів; поровий об’єм; пластовий тиск; тектонічні блоки

Повний текст:

PDF

Посилання


Ben'ko, V. M., Dyachuk, V. V., Oleksyuk, V. I., Lyzanets', A. V., Horyaynova, A. A. (2005). Naroshchuvannya resursnoyi bazy DK «Ukrhazvydobuvannya» NAK «Naftohaz Ukrayiny» shlyakhom pryrostu zapasiv za 1999–2003 rr. ta perspektyvy na 2004 r.[Increase of resource base «Ukrgasvydobuvannya" NJSC "Naftogaz of Ukraine" by incrementing of reserves for 1999-2003. And the prospects for 2004]. Problems of gas industry development in Ukraine: Scientific and production collection, Kharkiv: UkrNDIhaz, 33, 3-8.

Hladun, V. V. (2011). Perspektyvy naftohazonosnosti Dniprovs'ko-Donets'koyi hazonosnoyi oblasti [Prospects for oil and gas bearing Dnieper-Donetsk region]. Rep. NAS of Ukraine, 8, 91-96.

Zeykan, O., Hladun, V., Lukin, O., Dem"yanenko I. (2010). Napryamky heoloho-rozviduval'nykh robit na ob"yektakh Natsional'noyi aktsionernoyi kompaniyi «Naftohaz Ukrayiny» u Skhidnomu hazonaftonosnomu rehioni u 2011 rotsi [Directions of geological exploration works on objects of National Joint Stock Company "Naftogaz of Ukraine" in East oil and gas bearing region in 2011 year]. Geolog of Ukraine, 4, 37-39.

Kryvosheyev, V. T., Kukuruza, V. D., Ivanova, Ye. Z. (2012). Problemy efektyvnykh poshukiv rodovyshch nafty i hazu v Ukrayini ta napryamky yikh vyrishennya [Problems of effective search oil and gas fields in Ukraine and directions of their solution]. Visnyk of Chernihiv State Technological University, 1 (55), 7–19.

Abyelyentsev, V. M., Lur"ye, A. Y., Mishchenko, L. O. (2014). Heolohichni umovy vyluchennya zalyshkovykh zapasiv i dorozvidky rodovyshch vuhlevodniv pivnichnoyi prybortovoyi zony Dniprovs'ko-Donets'koyi zapadyny [Geological conditions of extraction residual gas reserves and exploration of hydrocarbon deposits in the northern near-board zone of Dnieper-Donets depression]. Monograph, Kharkiv. V. N. Karazina KhNU, 192, ISBN 978-966-285-098-7.

Lazaruk Ya. H. (2006). Teoretychni aspekty ta metodyka poshukiv pokladiv vuhlevodniv u neantyklinal'nykh pastkakh [Theoretical aspects and methods of finding hydrocarbon deposits in non-anticlinal traps]. Kyiv: UkrDHRI, 110.

Lukyn, A. E. (1997). Lytoheodynamycheskye faktory neftehazonakoplenyya v avlakohennykh basseynakh [Litogeodynamic factors oil and gas accumulation in aulacogens basins]. Kyiv: Naukova dumka, 224.

Bikman Ye. S. (2003). Perspektyvy vprovadzhennya vtorynnykh enerhozberihayuchykh tekhnolohiy rozrobky hazokondensatnykh rodovyshch Ukrayiny [Prospects for the introduction of secondary energy saving technologies of develop gas-condensate fields in Ukraine]. Problems of gas industry development in Ukraine: Scientific and production collection, Kharkiv: UkrNDIhaz, 27, 172-177.

Dem"yanenko, I. I. (2004). Problemy i optymizatsiya naftohazoposhukovykh i rozviduval'nykh robit na ob"yektakh Dniprovs'ko-Donets'koyi zapadyny [Problems and optimization of find oil and gas and exploration works on objects in the Dnieper-Donets depression]. Monograph, TsNTEI, 220.

Abyelyentsev, V. M., Leshchenko, L. Z. (2010). Osoblyvosti vydobutku vuhlevodniv iz rodovyshch, yaki perebuvayut' na zavershal'niy stadiyi yikh rozrobky [Features of hydrocarbon extraction from deposits that are in the final stages of their development]. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, 924, 6-9.

Abyelyentsev, V. M., Reshetov, I. K. (2011) Detal'ni heohidrodynamichni modeli naftohazovykh rodovyshch – osnova optymizatsiyi rozrobky pokladiv vuhlevodniv [Detailed geohydrodynamic models of oil and gas deposits - the basis of optimizing the development of hydrocarbon deposits], Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University: 926, 6-11.

Abyelyentsev, V. M., Lur’ye, A. Y., Dmitrovskiy, Y. M. (2009). Detal'ni heoloho-hidrodynamichni modeli ekspluatatsiynykh ob"yektiv naftohazovykh rodovyshch v kompleksi z rezul'tatamy yikh rozrobky - osnova zbil'shennya vuhlevodneviddachi plasta [Detailed geological and hydrodynamic models of exploitation objects of oil and gas fields in complex with the results of their development - basis of increase oil and gas output of layer], Problems of gas industry development in Ukraine: Scientific and production collection, Kharkiv: UkrNDIhaz, 37, 119-121.

Abyelyentsev, V. M., Litvin, I. I. (2002). Do pytannya shchil'nosti zalyshkovykh zapasiv hazu ta yikh ob"yemiv dyferentsiyovano po ploshchi hazokondensatnykh pokladiv [On the question of density of residual gas reserves and volumes of differentially in the area condensate deposits]. Problems of gas industry development in Ukraine: Scientific and production collection, Kharkiv: UkrNDIhaz, 30, 20-23.

Litvin, I. I., Abyelyentsev, V. M., Lur"ye, A. Y. (1996). Kompleksnaja geologo-gidrodinamicheskaja model' jekspluatiruemogo ob"ekta - osnova povyshenija neftegazootdachi plasta [Complex geological and hydrodynamic model of the exploited object - a basis of increase oil and gas output from formation]. Mater. of scientific-practical conference “Neft i gaz Ukrainy-96”, 133-137.

Abyelyentsev, V. M., Dmitrovskiy, Y. M., Mishchenko, L. O. (2012). Korektyvy heolohichnoyi budovy verkhn'ovizeys'kykh vidkladiv Hadyats'koho NHKR z urakhuvannyam ekspluatatsiynoho burinnya [Correcting the geological structure of uppervizean deposits Hadiach OGCF based on drilling]. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, 997, 9-14.

Litvin I. I., Lur"ye, A. Y., Abyelyentsev, V. M. (1996). Opyt postroenija detal'nyh kompleksnyh geogidrodinamicheskih modelej krupnyh geologicheskih ob"ektov Zapadno-Sibirskogo neftegazonosnogo basejna [Experience in building a of complex detailed geohydrodynamic models of major geological objects of the West Siberian petroleum basin]. Problems of gas industry development in Ukraine: Scientific and production collection, Kharkiv: UkrNDIhaz – 27, 127-139.

Litvin, I. I., Abyelyentsev, V. M., (2001). Pro znachymist' yakosti modeley heolohichnoyi budovy ob"yektiv rozrobky shchodo vyznachennya stanu yikh obvodnennya ta kontrolyu za nym [About the significance of the geological structure models as objects of development to determine the state of their flooding and control it]. Problems of gas industry development in Ukraine: Scientific and production collection, Kharkiv: UkrNDIhaz, 29, 271-274.

Abyelyentsev, V. M., Litvin, I. I., Khodakovskiy, V. Y. (2002). Analiz stanu doslidno-promyslovoyi rozrobky naftohazovykh pokladiv Kremenivs'koho naftohazovoho rodovyshcha [Analysis of the research and commercial development of oil and gas deposits of Kremenivskoho oil and gas field], Problems of gas industry development in Ukraine: Scientific and production collection, Kharkiv: UkrNDIhaz, 30.

Abyelyentsev, V. M., Mishchenko, L. O., Dmitrovskiy, Y. M., (2013). Osoblyvosti obvodnennya pokladiv vuhlevodniv ta sverdlovyn na rodovyshchakh pivnichno-skhidnoyi prybortovoyi zony DDZ [Features of flooding hydrocarbon deposits and wells in the fields of northeastern near-board zone of Dnieper-Donets depression], Abstracts of the International Scientific Conference, 529-532.

Dmitrovskiy, Y. M. (2014). Osoblyvosti flyuyidnoyi zonal'nosti bahato pokladnykh rodovyshch ta vyznachennya mekhanizmu yikh vynyknennya (na prykladi Kremenivs'koho rodovyshcha) [Features of zoning many deposits fields and determine the mechanism of their generation (on example of Kremenivske field)]. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, 1098, 40, 37-41.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бенько В. М. Нарощування ресурсної бази ДК «Укргазвидобу-вання» НАК «Нафтогаз України» шляхом приросту запасів за 1999–2003 рр. та перспективи на 2004 р. [Текст]/ В. М. Бенько, В. В. Дячук, В. І. Олексюк, А. В. Лизанець, А. А. Горяйнова // Зб. наук. пр. Питання розвитку газової про-мисловості України: Харків, УкрНДІгаз. – Вип. ХХХІІІ. – 2005. – С. 3–8.

2. Гладун В. В. Перспективи нафтогазоносності Дніпровсько-Донецької газо-носної області [Текст] / В. В. Гладун // Доп. HAH України. – 2011. – № 8. – С. 91–96.

3. Зейкан О. Напрямки геолого-розвідувальних робіт на об’єктах Національ-ної акціонерної компанії «Нафтогаз України» у Східному газонафтоносному регіоні у 2011 році [Текст] / О. Зейкан, В. Гладун, О. Лукін, І. Дем'яненко // Геолог України. – № 4. – 2010.  – С. 37–39.

4. Кривошеєв В. Т. Проблеми ефективних пошуків родовищ нафти і газу в Україні та напрямки їх вирішення / В. Т. Кривошеєв, В. Д. Кукуруза, Є. З. Іванова та ін. // Вісник Чернігівського державного технологічного універ-ситету, серія «Технічні науки». – 2012. – № 1 (55). – С. 7–19.

5. Абєлєнцев, В. М. Геологічні умови вилучення залишкових запасів і дорозвідки родовищ вуглеводнів північної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини [Текст] : монографія / В. М. Абєлєнцев, А. Й. Лур’є, Л. О. Міщенко. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 192 с. – Бібліогр. : с. 183–190. –ISBN 978-966-285-098-7.

6. Лазарук Я. Г. Теоретичні аспекти та методика пошуків покладів вуглеводнів у неантиклінальних пастках [Текст] / Я.Г. Лазарук. – Київ: УкрДГРІ, 2006. – 110 с.

7. Лукин А. Е. Литогеодинамические факторы нефтегазонакопления в авла-когенных бассейнах [Текст]/ А. Е. Лукин. – К. : Наукова думка, 1997. – 224 с.

8. Бікман Є. С. Перспективи впровадження вторинних енергозберігаючих те-хнологій розробки газоконденсатних родовищ України [Текст] / Є. С. Бікман // Зб. наук. пр. Питання розвитку газової промисловості України: Харків, УкрНДІгаз – 2003. – Вип. XXVII. – С. 172-177.

9. Дем’яненко І. І. Проблеми і оптимізація нафтогазопошукових і розвідувальних робіт на об’єктах Дніпровсько-Донецької западини [Текст]: монографія / І. І. Дем’яненко – Чернігів: ЦНТЕІ, 2004. –  220 с.

10 Абєлєнцев В. М. Особливості видобутку вуглеводнів із родовищ, які пере-бувають на завершальній стадії їх розробки [Текст]/ В. М. Абєлєнцев, Л. З. Лещенко // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна  – 2010. – №  924. – Харків –С.6–9.

11. Абєлєнцев В. М.  Детальні геогідродинамічні моделі нафтогазових родовищ – основа оптимізації розробки покладів вуглеводнів [Текст]/ В.М. Абєлєнцев, І.К. Решетов// Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна – 2011. -  № 926. – Харків. – С. 6-11.

12. Абєлєнцев В. М.  Детальні геолого-гідродинамічні моделі експлуатаційних об’єктів нафтогазових родовищ в комплексі з результатами їх розробки-основа збільшення вуглеводневіддачі пласта [Текст]/ В. М. Абєлєнцев, А. Й. Лур’є, Ю. М. Дмитровський// Зб. наук. пр. Питання розвитку газової промисловості України: Харків, УкрНДІгаз – 2009. – Вип. ХХХVІІ. –  С. 119-121.

13.  Абєлєнцев В. М.  До питання щільності залишкових запасів газу та їх об’ємів диференційовано по площі газоконденсатних покладів [Текст]/ В.М. Абєлєнцев, І.І. Литвин // Зб. наук. пр. Питання розвитку газової промисловості України: Харків, УкрНДІгаз – 2002. – Вип. ХХХ. –  С. 20-23.

14.  Комплексная геолого-гидродинамическая модель эксплуатируемого объекта - основа повышения нефтегазоотдачи пласта [Текст]/ И.И. Литвин, В.М. Абеленцев, А.И. Лурье// Матер. научн.-практ. конфер. "Нефть и газ Украины-96". Харьков, 14-16 мая 1996 г., т.1 "Геология нефти и газа". –  С. 133-137.

15.  Абєлєнцев В. М.  Корективи геологічної будови верхньовізейських відкладів Гадяцького НГКР з урахуванням експлуатаційного буріння [Текст]/ В.М. Абєлєнцев, Ю.М. Дмитровський, Л.О. Міщенко// Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна – 2012. - № 997. – Харків.  – С. 9-14.

16.  Литвин. И. И. Опыт построения детальных комплексных геогидродинамических моделей крупных геологических объектов Западно-Сибирского нефтегазоносного басейна [Текст]/ И.И. Литвин, А.И. Лурье, В.М. Абеленцев// Зб. наук. пр. Питання розвитку газової промисловості України: Харків, УкрНДІгаз – 1999. – Вип. ХХVІІ. –  С. 127-139.

17.  Литвин І. І. Про значимість якості моделей геологічної будови об’єктів розробки щодо визначення стану їх обводнення та контролю за ним/ І.І. Литвин, В.М. Абєлєнцев// Зб. наук. пр. Питання розвитку газової промисловості України: Харків, УкрНДІгаз – 2001. – Вип. XXIХ. –  С. 271-274.

18. Абєлєнцев В. М. Аналіз стану дослідно-промислової розробки нафтогазових покладів Кременівського нафтогазового родовища/ В.М. Абєлєнцев, І. І. Литвин, В. Ю. Ходаковський// Зб. наук. пр. Питання розвитку газової промисловості України: Харків, УкрНДІгаз – 2002. – Вип. ХХX.

19. Особливості обводнення покладів вуглеводнів та свердловин на родовищах північно-східної прибортової зони ДДЗ [Текст]/ Лур’є А. Й., Абєлєнцев В. М., Міщенко Л. О., Дмитровський Ю. М.: тез. доп. міжн. наук.-техн. конф. (жовт. 2013). – С. 529-532.

20. Дмитровський Ю. М. Особливості флюїдної зональності багато покладних родовищ та визначення механізму їх виникнення (на прикладі Кременівського родовища)[Текст]/ Ю. М. Дмитровський // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна – 2014. - № 1098, випуск 40. – Харків.  – С. 37-41.

Copyright (c) 2016 Yu. М. Dmitrovskiy, S. Е. Latyshev

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-3913 (Online), ISSN 2410-7360 (Print)


License Creative Commons Creative Commons «Attribution» 4.0 WorldWide.