Флюїдодинамічна модель покладів вуглеводнів у соляно-здвигових структурах Дніпровсько-Донецької западини

О. Л. Василенко

Анотація


Розглянуто особливості нафтогазоносності нового типу тектонічних структур – соляно-здвигових структур (СЗС), які встановлені автором у Дніпровсько-Донецькій западині (ДДЗ). За результатами проведених досліджень розроблена флюїдодинамічна просторова модель утворення скупчень вуглеводнів у СЗС. Встановлено, що традиційні газоконденсатні родовища характеризуються: колекторами вторинного тріщинно-порового типу; двохфазовою вуглеводневої складовою (газоконденсатні); єдиним газоводяним контактом (ГВК), що контролює масивно-пластовий поклад; максимальним аномально високим пластовим тиском (АВПТ) в покрівлі покладів безпосередньо під соляною покришкою і масивно-пластовими покладами. Особливостями нафтогазоносності родовищ, приурочених до СЗС, є: широкий спектр типів колекторів з глибиною (від вторинно-порових до соляно-здвигових тектоклазів); широкий діапазон фазового стану вуглеводнів зумовлює існування на одному родовищі газових, газоконденсатних, нафтогазоконденсатних і нафтових покладів одночасно; відсутність загального газоводяного контакту і, богатопластовий тип родовищ; відсутність максимумів аномально високого пластового тиску в покрівельному покладі і пластові типи покладів в комбінованих несклепінних пастках.


Ключові слова


родовище; горизонт; пастка; колектор;поклад; здвиг; соляно-здвигова структура (СЗС); флюїдодинамічна модель

Повний текст:

PDF

Посилання


Vasilenko, O.L., Bartaschuk, O.V., Panasenko, V.V., Zdorovenko, M.M. (2013). Elementu zdvigovoy tectonicu in forming of Vostochno-Medvedovskogo pidnytty [Elements of strike-slip tectonics are in forming of East-Medvedivsk of raising.]. Announcer V. N. Karazin Kharkiv National University, 13-21.

Vasilenko, O.L. (2016). Osoblivosti geolodichnoy budovy ta rozpovsyudzhennya pastok vyglevodniv y solyano-zdvigovykh strukturakh Dneprovsko-Doneckoy zapadyny [Features of the geological structure and distribution of hydrocarbon traps in hydrochloric salt-strike-slip structures of the Dnieper-Donets basin]. Announcer V. N. Karazin Kharkiv National University, 44, 12-16.

Vasilenko, O.L. (2013). Strukturno-tektonichni osoblivosti pivdenno-skhidnogo segmentu dniprovsko-doneckogo riftogenu (z pozicii zdvigovoy tektoniki) [Structurally tectonic features of south-east segment Dnepr-Donetsk riftogenu (in posits strike-slip tectoniс)]. Announcer V. N. Karazin Kharkiv National University, 1084, 40-44.

Vasilenko, O.L. (2013) Osobennosti zdvigovoy tektoniki of Medvedovsko-Kas'yanovskogo of vala of Dneprovsko-Doneckoy of zapadini [Features of strike-slip tectonics of Medvedovsko-Kas'yanovskogo of billow of Dnepr-Donetsk graben]. Zb. materialov 9th mizhnar. sciences-prakt. konf. "Oil and gas of Ukraine". – Yaremcha, 16-18.

Kryvosheya, V. O. (2015). Vidkryttya novykh hazokondensatnykh pokladiv na Vesnyansʹkomu NGKR [Discovery of new gas condensate deposits in Vesnyanskomu NGKR]. Announcer V. N. Karazin Kharkiv National University, 1049, 13-21.

Gavrish, V. K. (1974). Glubinnye razlomy, tektonicheskoe razvitie i neftegazonosnost' riftogenov [Deep break, tectonic development and oil-and-gas bearing of riftogenov]. Kyiv.: Naukova dumka, 160.

Suyarko, V. G. (2006). Geochimiya podzemnux vod vostoshnoy shasti of Dneprovsko-Doneckoy of vpadinu [Geochemistry of underground waters in the Eastern part of the Dnieper-Donets aulacogen]. – Kharkiv : KhNU named after V. I. Karazin, 225.

Chervinskaya, M. V., Sollogub, V. B. (1980). Glubina structure Dneprovsko-Donetskogj aulacogena po geofizicheskim danim [Deep structure of the Dnieper-Donets aulacogen by geophysical information]. Kyiv: Naukova Dumka, 178.

Dolenko, G. N. (1981). Tektonika I neftegazonosnost' of Dneprovsko-Doneckoy of vpadinu [Tectonics and petroleum potential of the Dnieper-Donets basin]. Kyiv: Naukova dumka, 227.

10. Kryglov, S. S. (1981). Tektonyka Ukrayny [Tectonics of Ukraine]. Moskow: Nedra, 254.

11. Vasilenko, A. L., Taranenko, L. N.,Belinskaya, S. N. (2004). Geologicheskaya model of stroeniya zapadnogo I severnogo blokov of Vostochno-medvedovskogo of salt diapira in svyazi s ocenkoy promyshlennoy gazonosnosti [Geological model of structure of western and north blocks of Vostochno-medvedovskogo hydrochloric diapira in connection with the estimation of industrial gas-bearingness]. Zb. sciences labours. Materials of 8th Mizhnarod. konf. "Oil is Gas of Ukraine, pike Perch, Kyiv, 260-261.

12. Vasilenko, A. L., Taranenko, L. N., Belinskaya, S. N. (2006) Dorazvedka of slozhnopostroennykh tektonicheski I litologicheski ogranichennykh lovushek uglevodorodov in nizhnepermskikh otlozheniyakh (gorizonty of A-6, A-7, A-8) of Vostochno-Medvedovskogo GKM [Dorazvedka of slozhnopostroennykh tectonic and the litologicheski limited traps of hydrocarbons in the nizhnepermskikh deposits (horizons of A-6, A-7, A-8) of Vostochno-Medvedovskogo GKM]. Zb. sciences. labours. Materials of Mizhnarod. konf., devoted pam''yati of Istomina O. M. the "Second natural reservoirs and nestrukturni traps as obekti of substantial increase of supplies of hydrocarbons of Ukraine". Kharkiv: UkrNDIgaz, 71-72.

13. Vasilenko, A. L., Gulaya G. N., Polunyna, L. YU (2006). Novye predstavlenyya o heolohycheskom stroenyy yuho-vostochnoy pryshtokovoy zony Tarasovskoho solyanoho shtoka v svyazy s rezulʹtatamy poyskovo-razvedochnykh y seysmorazvedochnykh rabot [At New presentation of geological Structure southwestern zone of Eastern pryshtokovoy Tarasovskoho salt rod in connection with the results poyskovo-razvedochnih and seismic works]. Zb. sciences. labours. Materials of Mizhnarod. konf., devoted pam''yati of Istomina O. M. the "Second natural reservoirs and nestrukturni traps as obekti of substantial increase of supplies of hydrocarbons of Ukraine". Kharkiv: UkrNDIgaz, 79-81.

14. Vasilenko, A. L., Gulaya, G. N., Bartashchuk, A. V. (2006). O geologycheskom stroenyy y neftehazonosnosty yuho-vostochnoy pryshtokovoy zony Tarasovskoho solyanoho shtoka [Oh geological Structure and neftehazonosnosty southwestern zone of Eastern pryshtokovoy Tarasovskoho salt rod]. Kharkov: UkrNDIgaz, Coll. Science. works "The issue of Ukraine's gas industry", ХХХV, 52-58.

15. Vasilenko, A. L. (2014). Role of gorizontalnykh sdvigov in formirovanii of the riftovykh systems of I ikh svyaz' s neftegazonosnostyu [Role of strike-slip in forming of the rifocinum systems and their connection with the oil-and-gas bearing]. // of Vestnik NIU (Belgorodskiy of gosudarstvennyy universitet) (Rossiya), 28, 17 (188), 165-173.

16. Vysochanskiy, I.V., Krot, V.V., Chebanenko, I.I., Klochko, V.P. (1990). Tektonicheskie narusheniya i voprosy neftegazonosnosti (osobennosti tektoniki Dneprovsko-Doneckogo avlakogena) [Tectonic violations and questions of the oil-and-gas bearing (features of tectonics of Dnepr-Donetsk avlakogena)]. Preprint AN USSR, In-t of geol. sciences, 38.

17. Gavrish, V. K. (1965). Rolʹ hlubynnykh razlomov v formyrovanyy lokalʹnykh struktur Dneprovsko-Donetskoy vpadyny (ryftohena) [The Role of deep faults in the formation of local structures of Dnieper-Donets basin (riftogene)]. GEOL. log., 6, 13-23.

18. Gogonenkov, G. N., Kashik, A. S., Timurziev, A. I. (2007). Gorizontal'nye of sdvigi fundamenta of Zapadnoy Sibiri [Horizontal strike-slips of foundation of Western Siberia]. Geology of oil and gas, 3, 3-13.

19. Gogonenkov, G. N., Timurziev, A. I. (2007). Strukturno-tektonicheskaya description of fundamenta of sdvigovikh areas of Ety-Purovskogo of vala [Structuring-tectonic description of foundation of sdvigovikh areas of Ety-Purovskogo of billow]. Geology of oil and gas, 6, 2-10.

20. Istomin, A. N. Vasilenko, A. L., Gulay, G. N. (2001). Otkrytye Vesnyanskoho hazokondensatnoho mestorozhdenyya y napravlenye dalʹneyshykh yssledovanyy v pryshtokovoy zone po perymetru Tarasovskoho y Elyzavetovskoho solyanykh shtokov [Opening Vesnyanskoho deposits of gas condensate and direction of research in dalnejshem pryshtokovoy zone perimeter and Tarasovskoho Elyzavetovskoho solyanih shtokov]. Kharkov: UkrNDIgaz, Coll. Science. works "The issue of Ukraine's gas industry", 12-18.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Василенко, О. Л. Елементи здвигової тектоніки в формуванні Східно-Медведівського підняття / О. Л. Василенко, О. В. Бартащук, В. В. Панасенко и др. // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. – 2013. – № 1049. – С. 13-21.
  2. Василенко, О. Л. Особливості геологічної будови та розповсюдження пасток вуглеводнів у соляно-здвигових структурах Дніпровсько-Донецької западини / О. Л. Василенко // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. – 2016. – Випуск 44. – С. 12-16.
  3. Василенко, О. Л. Структурно-тектонічні особливості південно-східного сегменту дніпровсько-донецького рифтогену (з позиції здвигової тектоніки) / О. Л. Василенко // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. – 2013. – № 1084. – С. 40-44.
  4. Василенко, О. Л. Особливості здвигової тектоніки Медведівсько-Касьяновського валу Днепровсько-Донецької западини / О. Л. Василенко // Нафта і газ України – 2013 : зб. материалів міжнар. наук.-практ. конф. – Яремча, 2013. – С. 43-45.
  5. Кривошея, В. О. Відкриття нових газоконденсатних покладів на Веснянському НГКР / В. О. Кривошея // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2015. - № 1049. – С. 13-21.
  6. Гавриш, В. К. Глубинные разломы, тектоническое развитие и нефтегазоносность рифтогенов / В. К. Гавриш – К. : Наук. думка. – 1974. – 160 с.
  7. Суярко, В. Г. Геохимия подземных вод восточной части Днепровско-Донецкого авлакогена / В. Г. Суярко. – Харьков : ХНУ имени В.И. Каразина, 2006. – 225 с.
  8. Чирвинская, М. В. Глубинная структура Днепровско-Донецкого авлакогена по геофизическим данням / М. В. Чирвинская, В. Б. Соллогуб. – К. : Наук. думка, 1980. – 178 с.
  9. Тектоника и нефтегазоносность Днепровско-Донецкой впадины. – К. : Наук. думка, 1981. – 227 с.

10. Тектоника Украины / Под ред. С. С. Круглова и др. – М. : Недра, 1988. – 254 с.

11. Василенко, А. Л. Геологическая модель строения западного и северного блоков Восточно-Медведовского соляного диапира в связи с оценкой промышленной газоносности / А. Л. Василенко, Л. Н. Тараненко, С. Н. Белинская // Нафта – Газ України, Судак, 2004 : Зб. наук. праць; матеріали 8-ої Міжнарод. конф. – К., 2004. – С. 260-261.

12. Василенко, А. Л. Доразведка сложнопостроенных тектонически и литологически ограниченных ловушек углеводородов в нижнепермских отложениях (горизонты А-6, А-7, А-8) Восточно-Медведовского ГКМ / А. Л. Василенко, Л. Н. Тараненко, С. Н. Белинская // Вторинні природні резервуари та неструктурні пастки як об'єкти істотного приросту запасів вуглеводнів України : Зб. наук. праць; матеріали Міжнарод. конф., присвяченої пам'яті О. М. Істоміна. – Харків: УкрНДІгаз, 2006. – С. 71-72.

13. Василенко, А. Л. Новые представления о геологическом строении юго-восточной приштоковой зоны Тарасовского соляного штока в связи с результатами поисково-разведочных и сейсморазведочных работ / А. Л. Василенко, Г. Н. Гулая, Л. Ю. Полунина // Зб. наук. праць. Матеріали Міжнарод. конф., присвяченої пам'яті О. М. Істоміна "Вторинні природні резервуари та неструктурні пастки як об'єкти істотного приросту запасів вуглеводнів України". – Харків: УкрНДІгаз, 2006. – С. 79-81.

14. Василенко, А. Л. О геологическом строении и нефтегазоносности юго-восточной приштоковой зоны Тарасовского соляного штока / А. Л. Василенко, Г. Н. Гулая, А. В. Бартащук // Зб. наук. праць "Питання розвитку газової промисловості України". – Вип. ХХХV. – Харків: УкрНДІгаз, 2006. – С. 52-58.

15. Василенко, А. Л. Роль горизонтальных сдвигов в формировании рифтовых систем и их связь с нефтегазоносностью / А. Л. Василенко // Вестник НИУ (Белгородский государственный университет) (Россия). – 2014. – Вип. 28, № 17 (188). – С. 165-173.

16. Высочанский, И. В. Тектонические нарушения и вопросы нефтегазоносности (особенности тектоники Днепровско-Донецкого авлакогена / И. В. Высочанский, В. В. Крот, И. И. Чебаненко, В. И. Клочко // Препринт АН УССР, Ин-т геол. наук, 90-29. – К., 1990. – 38 с.

17. Гавриш, В. К. Роль глубинных разломов в формировании локальных структур Днепровско-Донецкой впадины (рифтогена) / В. К. Гавриш // Геол. журнал. – 1965. – Вип. 6. – С. 13-23.

18. Гогоненков, Г. Н. Горизонтальные сдвиги фундамента Западной Сибири / Г. Н Гогоненков, А. С. Кашик, А. И. Тимурзиев // Геология нефти и газа, № 3. – 2007. – С. 3-13.

19. Гогоненков, Г. Н. Структурнр-тектоническая характеристика фундамента сдвигових зон Еты-Пуровского вала / Г. Н. Гогоненков, А. И. Тимурзиев // Геология нефти и газа, № 6. – 2007. С. 2-10.

20. Истомин, А.Н. Открытие Веснянского газоконденсатного месторождения и направление дальнейших исследований в приштоковой зоне по периметру Тарасовского и Елизаветовского соляных штоков / А. Н. Истомин, А. Л. Василенко, Г. Н. Гулая // Зб. наук. праць "Питання розвитку газової промисловості України". – Харків: УкрНДІгаз, 2001. – С. 12-18.

Copyright (c) 2017 О. Л. Василенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-3913 (Online), ISSN 2410-7360 (Print)


License Creative Commons Creative Commons «Attribution» 4.0 WorldWide.