Суспільно-географічний аналіз міграційних процесів у Кіровоградській області

Ю. Ю. Сільченко, Л. Л. Семенюк

Анотація


У статті розглядаються основні суспільно-географічні особливості міграційних процесів у одній з найбільш депресивних областей України – Кіровоградській, де протягом багатьох років спостерігаються негативні тенденції у основних видах міграцій населення. Дослідження охоплює десятирічний період з 2005 по 2014 роки. Визначені основні причини посилення різних типів міграцій в області, охарактеризовано особливості внутрішньорегіональної, міжрегіональної та міждержавної міграції населення області. Розраховані основні показники, які характеризують міграційні процеси в області: міграційний оборот, коефіцієнт інтенсивності прибуття та вибуття, загальний коефіцієнт інтенсивності міграцій, коефіцієнт інтенсивності міграційного обороту. На основі цих розрахунків побудовані картосхеми та графіки. Проаналізовано вікову структуру мігрантів та вплив основних наслідків міграційних процесів на соціально-економічну ситуацію в Кіровоградській області. Для покращення негативної міграційної ситуації обґрунтовується запровадження регіональної міграційної
політики.


Ключові слова


міграції; міграційні процеси; причини і наслідки міграцій; внутрішньорегіональна; міжрегіональна; міждержавна міграція; міграційний оборот; коефіцієнт інтенсивності міграцій

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Babych O.V. (2007). Analiz suchasnykh mihratsiinykh protsesiv naselennia u Kirovohradskii oblasti [Analysis of current migration of population in Kirovograd region]. Region - 2007: The social and geographical aspects, 39-43.

2. Vysochyn M. Yu. (2007). Suspil'no-heohrafichni osoblyvosti mihratsiyi v rehional'niy sotsioheosystemi (na prykladi Kharkivs'koyi oblasti) [Socio-geographic features in regional migration sotsioheosystemi (for example, the Kharkiv region)]. Kharkiv, 276.

3. Dodatok do lysta Holovnoho upravlinnya statystyky u Kirovohrads'kiy oblasti #12-84/65966355 vid 25.11.2015 “Pro rozpodil mihrantiv Kirovohrads'koyi oblasti za potokamy u 2005–2014rr”

4. L.M. Nyemets', K.Yu. Sehida, Yu. Yu. Zavoloka (2011). Migration processes in Kharkiv region. Materials of the All-Ukrainian scientific-practical conference devoted to the 75th anniversary of the Department of Geography University of Luhansk ( Luhansk), 122-124.

5. Yu. Yu. Zavoloka, I.V. Varvyns'ka, K. Yu. Sehida (2009). External labor migration Ukraine. Region 2009: optimal development strategy: Proceedings of the International Scientific Conference (Kharkiv), 139-143.

6. Zapadnyuk S.O. (2011). Mihratsiyi naselennya Ukrayiny: peredumovy, dynamika ta naslidky rozvytku [Migrations of population of Ukraine : pre-conditions, dynamics and consequences of development]. Kyiv, 240.

7. Zapadnyuk S.O. (2009). Mihratsiyi naselennya Ukrayiny (suspil'no-heohrafichne doslidzhennya) [Migrations of population of Ukraine (publicly-geographical research)]. National academy of sciences of Ukraine, Institute of geography. Kyiv. - 20 s.

8. Mezentsev K.V., Yakovenko Ye.V (2012). Osoblyvosti dynamiky mihratsiynykh protsesiv v Sums'kiy oblasti [Features of dynamics of migratory processes are in the Sumy area]. Magazine of socio-economic geography, 13(2), 15-19.

9. Lyashenko D. O. Karty mizhnarodnykh mihratsiy dlya heohrafichnoyi osvity [Maps of international migrations are for geographical education]: http://irbis-nbuv.gov.ua

10. Dzhaman V. O., Mruchkovskyy P. V. (2009). Mihratsiyni potoky naselennya Ukrayiny: istorychni osoblyvosti, dynamika, obsyahy, napryamy [Migratory streams of population of Ukraine : historical features, dynamics, volumes, directions]. Naukovyy visnyk Chernivets'koho universytetu, 480/481, 214-216.

11. Mostova I.O. (2014). Cuchasni tendentsiyi mihratsiynoyi aktyvnosti molodi v Ukrayini [Modern tendencies of migratory activity of young people are in Ukraine]. Economic and social geography, 2 (70), 100-106.

12. Libanova E. M. ed. (2010). Naselennya Ukrayiny. Trudova emihratsiya v Ukrayini [Population of Ukraine. Labour emigration is in Ukraine]. Kyiv: Institute of demography and social researches the name of M.V.Ptukhi National Academy of Sciences of Ukraine, 233.

13. Nemets' L., Barylo I. (2014). Suspil'no-heohrafichni osoblyvosti mihratsiyi naselennya Poltavs'koyi oblasti [Publicly geographical features of migration of population of the Poltava area]. Magazine of socio-economic geography, 16 (1), 67-70.

14. Krauze O. (2010). Zovnishnya trudova mihratsiya naselennya Ukrayiny [External labour migration of population of Ukraine]. Galychina economic announcer, 2(27), 26-34.

15. State Statistics Committee of Ukraine. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua

16. Puhach S. O. (2008). Deyaki pidkhody do typizatsiyi mihratsiy u suchasniy naukoviy literaturi [Some going is near typification of migrations in modern scientific literature]. A scientific announcer of the Volhynia national university is the name of Lesya Ukrainian. Geographical sciences, 1, 134-139.

17. Puhach S. O. (2009). Suspil'no-heohrafichna kharakterystyka osnovnykh typiv suchasnykh mihratsiy naselennya Volyns'koyi oblasti [Publicly geographical description of basic types of modern migrations of population of the Volhynia area]. Materials 4th the International conference (Lutsk), 2009, 256-258.

18. Puhach S. O. (2011). Mihratsiyi naselennya Volyns'koyi oblasti (suspil'no-heohrafichne doslidzhennya) [Migrations of population of the Volhynia area (publicly geographical research)]. Taras Shevchenko National University of Kyiv. ­- 20 s.

19. Romanets' O. F. (2000). Mihratsiyi ta yikh vplyv na dynamiku naselennya i trudovykh resursiv oblasnoho rehionu [Migrations and their influence are on the dynamics of population and labour resources of regional region]. Ivan Franko National University of Lviv. - 20 s.

20. Sotsial'no-ekonomichni ta etnokul'turni naslidky mihratsiyi dlya Ukrayiny: zbirnyk materialiv naukovo-praktychnoyi konferentsiyi [Socio-economic and etnokul'turni consequences of migration are for Ukraine] (2011). Kyiv, 344.

21. Statystychna informatsiya Holovnoho upravlinnya statystyky u Kirovohrads'kiy oblasti "Pro rozpodil mihrantiv Kirovohrads'koyi oblasti za potokamy u 2005–2014rr."(2015), 36.

22. Brown, O. (2008). Migration and Climate Change. International Organization for Migration (IOM), Geneva, 60.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Бабич, О. В. Аналіз сучасних міграційних процесів населення у Кіровоградській області / О. В. Бабич // Регіон – 2007: суспільно-географічні аспекти: матеріали Міжнар. наук.-прак. конф. студ., аспір. та молодих науковців (м. Харків, 18–19 квіт. 2007 р.). – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. – С. 39–43.
  2. Височин, М. Ю. Суспільно-географічні особливості міграції в регіональній соціогеосистемі (на прикладі Харківської області) [Текст]: дис... канд. геогр. наук / М. Ю. Височин – Х., 2007. – 276 с.
  3. Додаток до листа Головного управління статистики у Кіровоградській області №12-84/65966355 від 25.11.2015 “Про розподіл мігрантів Кіровоградської області за потоками у 2005–2014 рр..
  4. Заволока, Ю. Ю. Міграційні процеси населення Харківської області / Ю. Ю. Заволока, Л. М. Нємець, К. Ю. Сегіда // Суспільно-, фізико-географічні проблеми старопромислових районів: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченій 75-річчю утворення кафедри географії Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (17–19 жовтня 2011 р., м. Луганськ) / відп. ред. І. Г. Мельник. Луганськ: Вид-во «ДЗ ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011. – С. 122–124
  5. Заволока, Ю. Ю. Зовнішні трудові міграції України [Текст] / Ю. Ю. Заволока, І.В. Варвинська, К. Ю. Сегіда // Регіон-2009: стратегія оптимального розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (5-6 листопада 2009 року, м. Харків) / Гол. ред. колегії В. С. Бакіров. – Харків: РВВ Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 2009. – С. 139-143.
  6. Западнюк, С. О. Міграції населення України: передумови, динаміка та наслідки розвитку / Наук. ред. Л. Г. Руденко. – К., 2011. – 240 с.
  7. Западнюк, С. О. Міграції населення України (суспільно-географічне дослідження) [Текст]: автореф.дис...канд.геогр.наук 11.00.02. / С. О. Западнюк; [НАН України, Ін-т географії]. – К.: Б.в, 2009. – 20 с.
  8. Мезенцев К. В. Особливості динаміки міграційних процесів в Сумській області / К. В. Мезенцев, Є. В. Яковенко // Часопис соціально-економічної географії, 2012. – Випуск 13(2).
  9. Ляшенко, Д. О. Карти міжнародних міграцій для географічної освіти. – Режим доступа: http://irbis-nbuv.gov.ua

10. Міграційні потоки населення України: історичні особливості, динаміка, обсяги, напрями [Текст] / В. О. Джаман, П. В. Мручковский // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці : ЧНУ, 2009. – Вип. 480/481: Географія. – С. 214-216.

11. Мостова І. О. Cучасні тенденції міграційної активності молоді в Україні // Економічна та соціальна географія, 2014. – Вип. 2 (70). – С. 100-106.

12. Населення України. Трудова еміграція в Україні / Від. ред. Е. М. Лібанова. – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В.Птухи НАН України, 2010. – 233 с.

13. Немець Л. Суспільно-географічні особливості міграції населення Полтавської області / Л. Немець, І. Барило // Часопис соціально-економічної географії, 2014. – Випуск 16 (1). – С. 67-70.

14. Краузе О. Зовнішня трудова міграція населенняУкраїни / О. Краузе // Галицький економічний вісник (світова економіка й міжнародні економічні відносини), 2010. – №2(27). – С.26-34.

15. Офіційний сайт Державної служба статистики України [Електронний ресурс] / Державний комітет статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

16. Пугач С. О. Деякі підходи до типізації міграцій у сучасній науковій літературі / С. О. Пугач // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Географічні науки, 2008. –№ 1. – С. 134–139.

17. Пугач С. О. Суспільно-географічна характеристика основних типів сучасних міграцій населення Волинської області / С. О. Пугач // Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 15-16 жовтня 2009 р. / За ред. В. Й. Лажніка і С. В. Федонюка. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – С. 256–258.

18. Пугач С.О. Міграції населення Волинської області (суспільно-географічне дослідження) [Текст]: автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / С. О. Пугач; [Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка]. К., 2011. 20 c.

19. Романець, О. Ф. Міграції та їх вплив на динаміку населення і трудових ресурсів обласного регіону [Текст]: автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / О. Ф. Романець. – Л., Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, 2000. – 20 с.

20. Соціально-економічні та етнокультурні наслідки міграції для України : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 27 вересня 2011 р.) / Упоряд. О. А. Малиновська. – К. : НІСД, 2011. – 344 с.

21. Статистична інформація Головного управління статистики у Кіровоградській області "Про розподіл мігрантів Кіровоградської області за потоками у 2005–2014рр." 2015. 36 с.

22. Brown, O. Migration and Climate Change . International Organization for Migration (IOM), Geneva, 2008. 60 р.

Copyright (c) 2017 Ю. Ю. Сільченко, Л. Л. Семенюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-3913 (Online), ISSN 2410-7360 (Print)


License Creative Commons Creative Commons «Attribution» 4.0 WorldWide.