Картографічне моделювання екологічного стану агроекосистем

В. М. Опара, І. М. Бузіна, О. Г. Босенко

Анотація


Все частіше в географічних та екологічних дослідженнях використовують картографічне і геоінформаційне моделювання не тільки як засіб візуалізації просторово-часової інформації, але і як механізм її аналізу та оцінювання. Особливо цікавим та перспективним є використання моделей, спрямованих на вирішення актуальних екологічних проблем, зокрема трансформації і забруднення природного середовища, розвитку морфодинамічних процесів.

Екологічне картографування є однією зі складових частин інформаційної системи екологічного управління, що ґрунтується на використанні топографічної інформації та спеціальних екологічних карт. До його складу входять способи збору, аналізу та картографічного представлення інформації про стан навколишнього середовища проживання людини та інших біологічних видів і екологічну обстановку. Метою екологічного картографування є аналіз та візуалізація екологічної ситуації та її динаміки, тобто виявлення просторової і часової мінливості факторів природного середовища, які впливають на здоров'я людини і стан екосистеми.


Ключові слова


геоінформаційне моделювання; ГІС-проекти; цифрова модель рельефу; важкі метали; агроекосистема; полігон; тверді побутові відходи

Повний текст:

PDF

Посилання


Коnоvаlоvа, T. I. (2009). Metodika srednemasshtabnogo kartografirovaniya geosistem. Geodeziya i kartografiya. 3, 15-22.

Koval'chuk, І. P. Andreychuk, Yu. M. (2012). Іnformatsіyne і programne zabezpechennya stvorennya atlasu zemel'nikh resursіv admіnіstrativnogo rayonu. Chasopis kartografіi, 1, 88-101.

Davidchuk V. (2013). Metodi landshaftnogo kartografuvannya z vikoristannyam GІS ta іnshikh komp'yuternikh tekhnologіy. Vіsnik L'vіv. un-tu. L'viv, 31, 263-270.

Bіlets'ka, V. A., Yatsechko N. E., Pavlichenko A. V. (2013). Doslіdzhennya protsesіv transformatsіy vodorozchinnikh form vazhkikh metalіv pri detoksikatsіy promislovikh vіdkhodіv prirodnimi sorbentami. Aviable at: http://rr.nmu.org.ua/pdf/2013/20131016-52.pdf.

Breslavecz, A. I. (2009). Tekhnogenno zabrudneni grunty ta shlyakhy yikh polipshennya Zb. nauk. pr. Ukr. nauk.-doslid. in-tu ekol. problem. Aviable at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Ponp/2009/2009-Articles/UkrNDI-EP_2009_17.pdf.

Bulygin, S. Yu., Barvinskyj, A. V., Achasova, A. O. (2006). Ocinka i prognoz yakosti zemel, KhNAU, 262.

Popovych, O. R., Yarema, O. R. (2008). Problemy utylizaciyi tverdykh pobutovykh ta promyslovykh vidkhodiv Lvivskoyi oblasti. Lviv, Nacz. un-t “Lvivska politekhnika”, 258–261.

Ridei N., Strokal, V. and Shofolov, D. (2011). Environmental Assessment of Agro Ecosystems – Ukrainian’s experience. The international conference on ’Land Quality and Land Use Information in the European Union’ was held on 26-27 May 2011 in Keszthely, Hungary, 267-279.

Patyka, V. P. (2009). Fitopatogenni bakteriyi i stalyj rozvytok agroekosystem. Uzhgorod, Patent, 327.

10. Pastukhova, N. L. Detoksykacyya tyazhelikh metallov u rastenyj Donecz. obl. yn-t posledyplom. ped. obrazovanyya. Aviable at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/peop/2008/218-226.pdf.

11. Bоrоvikоv, V. (2001). STATISTICA: iskusstvo analiza dannykh na kompyutere. Dlya professionalov. SPb, Piter, 656.

12. Kravecz, O. P. (2002). Suchasnyj stan ta problemy fitoochyshhennya gruntiv vid radionuklidiv i vazhkykh metaliv. 34(5), 377–386.

13. Myslyva, T. M., Onopriyenko, L. O. (2009). Vazhki metaly v urboedafotopakh i fitocenozakh na terytoriyi m. Zhytomyra. Visn. KHNAU, 1, 89-95.

14. Girlya, L. М. (2011). Fіtoremedіatsіya – efektivniy shlyakh znizhennya vmіstu vazhkikh metalіv u hruntakh. Ekologіya. Nаuk. pr., 140, 57–59.

15. Zadniprovska, A. V. (2008). Malovytratni tekhnologiyi dlya ozdorovlennya dovkillya. Kommun. khoz-vo gorodov: nauch.-tekhn. sb., 86, 159–166.

16. Zalewski, М. (2005). Guidelines for the Integrated Management of the Watershed: Phytotechnology and Ecohydrology. Published By United Nations Environment Programme (Freshwater Management Series), 5, 188.

17. Petryshyna, V. A. (2009.) Agroekologichne obgruntuvannya fitoremediacijnoyi spromozhnosti dykoroslykh vydiv roslyn: dys. … kand. s.-g. nauk: 03.00.16. K. 143.

18. Dzhura, N. M. (2011). Mozhlyvosti vykorystannya roslynnykh test-system dlya biomonitoryngu naftozabrudnenykh gruntiv. Biologichni studiyi, 5, 3, 183–196.

19. Moklyachuk, L. I. (2008). Naukovo-metodychni osnovy ekotoksykologichnogo monitoryngu i remediaciyi zabrudnenykh organichnymy ksenobiotykamy gruntiv: avtoref. dys. … d-ra s.-g. nauk: 03.00.16. Instytut agroekologiyi UAAN, K., 40.

20. Moklyachuk, L., Zaczarinna, Yu., Draga, M. (2012). Ekologichne obgruntuvannya fitoremediaciyi zabrudnenykh tryfluralinom gruntiv. Visn. Lviv. un-tu. Ser. Biologiya. Lviv, 58, 131–138.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Коновалова Т. И. Методика среднемасштабного картографирования геосистем / Т. И. Коновалова // Геодезия и картография. – 2009. – №3. – С. 15–22.
  2. Ковальчук І. П. Інформаційне і програмне забезпечення створення атласу земельних ресурсів адміністративного району / І. П. Андрейчук Ю. М. Ковальчук, Є. А. Іванов // Часопис картографії, 2012. – Вип. 1. – С. 88–101.
  3. Давидчук В. Методи ландшафтного картографування з використанням ГІС та інших комп'ютерних технологій : [текст] / В. Давидчук, Л. Сорокіна, В. Родіна // Вісник Львів. ун–ту. Серія географ. – Львів : Вид–во Львів. ун–ту, 2013. – Вип. 31. – С. 263–270.
  4. Білецька В.А. Дослідження процесів трансформації водорозчинних форм важких металів при детоксикації промислових відходів природними сорбентами [Електронний ресурс] / В. А. Білецька, Н. Є. Яцечко, А. В. Павличенко // Наук.–техн. зб. «Розробка родовищ», 2013. – Режим доступу: http://rr.nmu.org.ua/pdf/2013/ 20131016–52.pdf
  5. Бреславець А. І. Техногенно забруднені ґрунти та шляхи їх поліпшення [Електронний ресурс] / А. І. Бреславець, А. І. Юрченко // Зб. наук. пр. Укр. наук.–дослід. ін–ту екол. проблем. – Режим доступу: http:// www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Ponp/2009/2009–Articles/UkrNDI–EP_2009_17.pdf
  6. Булигін С. Ю. Оцінка і прогноз якості земель / С. Ю. Булигін, А. В. Барвінський, А. О. Ачасова. – Х.: ХНАУ, 2006. – 262 с.
  7. Попович О. Р. Проблеми утилізації твердих побутових та промислових відходів Львівської області / О. Р. Попович, О. Р. Ярема. – Львів.: Нац. ун–т “Львівська політехніка”, 2008. – С. 258–261.
  8. Environmental Assessment of Agro Ecosystems – Ukrainian’s experience / N. Ridei, V. Strokal and D. Shofolov // The international conference on ’Land Quality and Land Use Information in the European Union’ was held on 26–27 May 2011 in Keszthely, Hungary. – 2011. – Р. 267–279.
  9. Патика В. П. Фітопатогенні бактерії і сталий розвиток агроекосистем / В. П. Патика // XII з'їзд товариства мікробіологів України ім. CM. Виноградського: Тези допов. – Ужгород: Патент. – 2009. – С. 327.

10. Пастухова Н. Л. Детоксикация тяжелых металлов у растений [Електронний ресурс] / Н. Л. Пастухова; Донец. обл. ин–т последиплом. пед. образования. – Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol /peop/2008/218–226.pdf

11. Кравець О. П. Сучасний стан та проблеми фітоочищення ґрунтів від радіонуклідів і важких металів / О. П. Кравець // Физиология и биохимия культ. pастений, 2002. – № 34(5). – С. 377–386.

12. Мислива Т. М. Важкі метали в урбоедафотопах і фітоценозах на території м. Житомира / Т. М. Мислива, Л. О. Онопрієнко. – Вісн. ХНАУ. – 2009. – № 1. – С. 89–95.

13. Гирля Л. М. Фіторемедіація – ефективний шлях зниження вмісту важких металів у ґрунтах / Л. М. Гирля // Екологія: Наук. пр. – Вип. 140. – Т. 152. – 2011. – С. 57–59.

14. Задніпровська А. В. Маловитратні технології для оздоровлення довкілля / А. В. Задніпровська / Коммун. хоз–во городов: науч.–техн. сб. – 2008. – № 86. – С. 159–166.

15. Zalewski М. Guidelines for the Integrated Management of the Watershed: Phytotech–nology and Ecohydrology. Published By United Nations Environment Programme (Freshwater Management Series No 5). – 2005. – 188 р.

16. Петришина В. А. Агроекологічне обґрунтування фіторемедіаційної спроможності дикорослих видів рослин: дис. … канд. с.–г. наук: 03.00.16 / Віталіна Анатоліївна Петришина. – К., 2009. – 143 с.

17. Джура Н. М. Можливості використання рослинних тестсистем для біомоніторингу нафтозабруднених ґрунтів / Н. М. Джура // Біологічні студії – 2011. – Т. 5. – №3. – С. 183–196.

18. Моклячук Л. І. Науковометодичні основи екотоксикологічного моніторингу і ремедіації забруднених органічними ксенобіотиками ґрунтів: автореф. дис. … дра с.–г. наук: 03.00.16 / Л. І. Моклячук; Інститут агроекології УААН. – К., 2008. – 40 с.

19. Моклячук Л. Екологічне обґрунтування фіторемедіації забруднених трифлураліном ґрунтів / Л. Моклячук, Ю. Зацарінна, М. Драга // Вісн. Львів. ун–ту. Сер. Біологія. – Львів, 2012. – Вип. 58. – С. 131–138.

20. Боровиков В. STATISTICA: искусство анализа данных на компьютере. Для профессионалов / В. Боровиков. – СПб.: Питер, 2001. – 656 с.

Copyright (c) 2017 В. М. Опара, І. М. Бузіна, О. Г. Босенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-3913 (Online), ISSN 2410-7360 (Print)


License Creative Commons Creative Commons «Attribution» 4.0 WorldWide.