Біостратиграфія середньої юри центральної та східної частини платформної України

О. А. Шевчук

Анотація


Новими палеонтологічними даними доповнено Стратиграфічні схеми середньої юри східного схилу Українського щита, Дніпровсько-Донецької западини та північо-західної частини Донбасу. Стратиграфія середньоюрських відкладів платформної України проведена за допомогою різних груп фауни і флори. Крім палінологічних даних (в статті наведено повні спорово-пилкові комплекси та комплекси диноцист) відклади охарактеризовано за іншими групами мікрофосилій: кутикулами, трахеїдами, акритархами, мікрофорамініферами, рештками грибів, комах, та ін. У відкладах середньої юри східного схилу Українського щита, Дніпровсько-Донецької западини та північо-західної частини Донбасу встановлено біозональні підрозділи за диноцистами: три зони та три верстви з характерними диноцистами. В результаті проведеного спорово-пилкового аналізу для середньоюрських відкладів, що виявлені в свердловинах та відслоненнях в межах центральної та східної частини платформної України виділено сім спорово-пилкових комплексів.


Ключові слова


байос; бат; келовей; спорово-пилковий комплекс; диноцисти; акритархи; кутикули; трахеїди; мікрофорамініфери; Український щит; Дніпровсько-Донецька западина; Донбас

Повний текст:

PDF

Посилання


Decisions of the All-Union meeting on the development of a unified scheme of stratigraphy of the Mesozoic deposits of the Russian platform (1955). Moscow, Gostoptekhizdat, 36.

Decisions of the All-Union meeting on the development of a unified scheme of stratigraphy of the Mesozoic deposits of the Russian platform (1962). Moscow, Gostoptekhizdat, 38.

Semenovа, E.V. (1970). The spores and pollen Jurassic sediments and Triassic boundary layers Donbas. Publishing house "Naukova Dumka". Kyiv, 144.

Stanislavsky, F. A. (1953). Upper Triassic and Jurassic flora Grand Donbass. Journal Geology of the USSR. Kyiv, 13, 59-65.

Stanislavsky, F. A. (1957). The fossil flora Bathonian-Callovian deposits of the Donets Basin and the Dnieper-Donets Basin. Kyiv, 129.

Stanislavsky, F. A. (1965). Age continental coal-bearing sediments of the northern margin of the Ukrainian Shield. Geol. magazine. Kyiv, 25, 6, 95-98.

Stanislavsky, F. A. (1964). About the age of sediments with plant remains on the border between the middle and upper Jurassic Big Donbass. Geology magazine USSR. Kiev, 24, 101-104.

Stratigraphic scheme of Jurassic deposits of Ukraine (1970). Science Dumka, Kiev, 28.

Stratigraphic scheme of the Phanerozoic and Precambrian Ukraine (1993). Ukraine UMSK. Gos. Ukraine Committee for Geology and Mineral Resources Use. Kyiv, 60.

10. Bondarchuk, V. G. ed. (1985). Stratigraphic Dictionary Ukrainian SSR. Science Dumka, Kyiv, 237.

11. Hozhyk, P. F. ed. (2012). Stratigraphical Codex of Ukraine 2nd ed. Ans. Kyiv, 66.

12. Hozhyk, P. F. ed. (2013). Stratigraphic Upper Proterozoic and Phanerozoic Ukraine. Vol. 1. Stratigraphy Upper Proterozoic, Paleozoic and Mesozoic Ukraine. Kyiv Institute of Geological Sciences of Ukraine. Logos, 637.

13. Yamnychenko, I. M. ed. (1969). Stratigraphic of the USSR. T. 7. Jurassic. Kyiv, Science Dumka, 216.

14. Shevchuk, O. A. (2012). Dinocysts of Callovian deposits of Central Ukraine. Algology, Kyiv, 4, 409-417.

15. Shevchuk, O. A. (2007). New palynological data characteristics to the middle Jurassic sediments south aboard the Dnieper-Donets basin. Paleontol. Coll. Lviv, 39, 56-65.

16. Shevchuk, O. A. (2008). Paleogeographic conditions on the eastern slope of the Ukrainian shield in Сallovian and early Cretaceous time (palynological data). Biostratigraphic schemes Phanerozoic stratigraphic Ukraine: Coll. Science. pr. Inst Geol. Sciences of Ukraine. Kyiv, 101-106.

17. Shevchuk, O. A. (2007). The first palynological data for characteristics Callovian and Late Albian sediments surrounding area City Kanev. From geology to the biosphere. The problems of the present, the future prospects. Kyiv, 30-31.

18. Shramkova, G. V. (1963). The spore-pollen complexes of Mesozoic sediments northwest of Donbas and the Dnieper-Donets Basin. Tr. Voronezh. Univ. Geol. Sat, Voronezh, 62, 93-98.

19. Ogg, J. G., Ogg, G., Gradstein, F. M. (2008). The Concise Geologic Time scale. Cambridge: Cambridge University Press, 150.

20. Shevchuk, O. and Vajda, V. (2016) Stratigraphy and paleoecology of Middle Jurassic dinocyst assemblages from the Dnieper-Donets Basin of central Ukraine. Paper 5193, Symposium,44, 1. Palaeontology and Palaeo-anthropology, 35th International Geological Congress, Cape Town, South Africa, 1.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Решения Всесоюзного совещания по разработке унифицированной схемы стратиграфии мезозойских отложений Русской платформы [Текст] – Москва: Гостоптехиздат, 1955. – 36 с.
 2. Решения Всесоюзного совещания по разработке унифицированной схемы стратиграфии мезозойских отложений Русской платформы [Текст] – Москва: Гостоптехиздат, 1962. – 38 с.
 3. Семенова Е. В. Споры и пыльца юрских отложений и пограничных слоев триаса Донбаса [Текст] / Е. В.
  Семенова // Издательство «Наукова думка». – Киев, 1970. – 144 с.
 4. Станиславский Ф. А. Ископаемая флора батско-келловейских отложений Донецкого бассейна и Днепровско-Донецкой впадины [Текст] / Ф. А. Станіславський. – Киев, 1957. – 129 с.
 5. Станіславський Ф. А. Верхньотріасова та юрська флора Великого Донбасу [Текст] / Ф. А. Станіславський // Геологічний журнал АН УРСР. – Киев, 1953. – Т. 13. – С. 59-65.
 6. Станіславський Ф. А. Вік континентальних вугленосних відкладів північної окраїни Українського щита [Текст] / Ф. А. Станіславський // Геол. журн. – Київ, 1965. – Т. 25. – № 6. – С. 95-98.
 7. Станіславський Ф. А. Про вік відкладів з рослинними рештками на границі між середньою та верхньою юрою Великого Донбасу [Текст] / Ф. А. Станіславський // Геологічний журнал АН УРСР. – Киев, 1964. –
  Т. 24. – С. 101-104.
 8. Стратиграфическая схема юрских отложений Украины. [Текст]. – Киев: Наук. думка, 1970. — 28 с.
 9. Стратиграфические схемы фанерозоя и докембрия Украины [Текст]. – УМСК Украины. Гос. комитет Украины по геологии и использованию недр. – Киев, 1993. – 60 с.

10. Стратиграфический словарь УССР [Текст] / Под ред. Бондарчука В.Г. — Киев: Наук. думка,1985. – 237 с.

11. Стратиграфічний кодекс України. 2-е вид. [Текст] / Відп. ред. П. Ф. Гожик. – Київ, 2012. – 66 с.

12. Стратиграфія верхнього протерозою та фанерозою України. Т. 1. Стратиграфія верхнього протерозою, палеозою та мезозою України [Текст] / Гол. ред П.Ф. Гожик, ІГН НАН України. Київ: Логос, 2013. –637 с.

13. Стратиграфія УРСР. Т. 7. Юра [Текст] / За ред. І. М. Ямниченка. – Київ: Наук. думка, 1969. – 216 с.

14. Шевчук О. А. Диноцисты из келловейских отложений Центральной Украины [Текст] / О. А. Шевчук // Альгология. Київ, 2012. № 4. С. 409-417.

15. Шевчук О. А. Нові палінологічні дані до характеристики середньоюрських відкладів південного борту Дніпровсько-Донецької западини [Текст] / О. А. Шевчук // Палеонтол. зб. Львів, 2007. № 39. С. 56-65.

16. Шевчук О. А. Палеогеографічні умови на східному схилі Українського щита в келовейський та ранньокрейдовий час (за палінологічними даними) [Текст] / О. А. Шевчук // Біостратиграфічні основи побудови стратиграфічних схем фанерозою України: Зб. наук. пр. Ін-ту геол. наук НАН України. Київ, 2008. С. 101-106.

17. Шевчук О. А. Перші палінологічні дані до характеристики келовейських та пізньоальбських відкладів околиць м. Канева [Текст] / О. А. Шевчук // От геологии к биосфере. Проблемы настоящего, будущие перспективы. Киев, 2007. С. 30-31.

18. Шрамкова Г. В. Спорово-пыльцевые комплексы мезозойских отложений северо-западного Донбасса и Днепровско-Донецкой впадины [Текст] / Г. В. Шрамкова // Тр. Воронеж. ун-та. Геол. сб. Воронеж, 1963. –
Т. 62. – С. 93-98.

19. Ogg J. G. The Concise Geologic Time scale / J. G. Ogg, G. Ogg, F. M. Gradstein. – Cambridge: Cambridge University Press, 2008. – 150 p.

20. Shevchuk, O. Stratigraphy and paleoecology of Middle Jurassic dinocyst assemblages from the Dnieper-Donets Basin of central Ukraine / O. Shevchuk and V. Vajda // Symposium. Palaeontology and Palaeo-anthropology, 35th International Geological Congress, Cape Town, South Africa, 2016.– T. 44. – Р. 1. – Paper 5193.

Copyright (c) 2017 О. А. Шевчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-3913 (Online), ISSN 2410-7360 (Print)


License Creative Commons Creative Commons «Attribution» 4.0 WorldWide.