№ 41 (1128) (2014)

Зміст

Геологія

Дослідження неоднорідності порового середовища пластів-колекторів з метою оптимізації вилучення вуглеводнів PDF
В. М. Абєлєнцев, А. Й. Лур’є, Л. О. Міщенко 9-14
Прогнозування вибіркового обводнення покладів вуглеводнів за результатами дослідження літологічних та фільтраційних властивостей порід-колекторів PDF
В. М. Абєлєнцев, Т. Я. Сусяк, В. О. Пашков 15-20
Прогноз колекторських властивостей теригенних порід-колекторів за результатами акустичних досліджень в умовах змінного тиску (на прикладі Володимирської площі Волино-Поділля) PDF
І. М. Безродна 21-25
Закономірності зміни інфільтраційного живлення підземних вод Західного Донбасу на прикладі шахтних відвалів PDF
О. І. Гежий 25-28
Магматичні породи грубоуламкового матеріалу з вугільних шарів Донецького басейну PDF (Русский)
А. А. Клевцов 28-32
Прогнозування локалізації вуглеводневих скупчень Причорноморського водонапірного басейну за гідрогеохімічними показниками PDF
І. В. Колодій 32-36
Про деякі можливості аналізу тенденцій режиму підземних вод за траєкторією підвищення рівня підземних вод PDF (Русский)
Т. П. Мокрицкая, Д. А. Самойлич 37-39
Закономірності зміни коефіцієнта водної міграції у підземних водах Західного Донбасу PDF
А. Ю. Омельчук 39-43
Експериментальне обґрунтування методики визначення коефіцієнта газовилучення порід-колекторів за керном PDF (Русский)
С. Ф. Поверенный, А. И. Лурье, Н. Ю. Нестеренко, Е. В. Поддубная 44-51
Формування гідрогеохімічних бар’єрів у зонах контакту підземних техногенних потоків з поверхневими природними водами PDF
О. В. Полєвич, О. В. Шперер, О. В. Чуєнко 51-57
Проблеми та шляхи вдосконалення нормування показників якості питних вод PDF (Русский)
В. Н. Прибылова 57-62
Особливості гідрогеохімії техногенезу при розробці нафтових родовищ PDF (Русский)
В. Н. Прибылова, Хоу Чуньсян 62-66
Тектонічні рухи й нафтогазоносність PDF (Русский)
В. О. Соловьёв, И. М. Фык 66-69
Про джерела надходження та міграцію брому в підземних водах (на прикладі Дніпровсько–Донецького авлакогену) PDF
В. Г. Суярко, О. В. Гаврилюк 70-75
Геологічні та промислово-геофізичні передумови регіональної нафтогазоносності відкладів тріасу в ДДЗ PDF
Г. Л. Трохименко, І. В. Височанський, Г. Є. Святенко 76-82
Солеутворення при видобутку нафти та вплив на нього гідрогеологічних умов PDF
Д. Ф. Чомко, М. В. Рева 83-87
Комплексне застосування багатовимірного статистичного аналізу при дослідженнях набрякаючих ґрунтів, як основи фундаментів PDF
Ф. В. Чомко, Д. Ф. Чомко, В. Г. Таранов 87-93
Комплексні літологічні, геохімічні, палінологічні та вуглепетрографічні дослідження осадових пород Орільської площі PDF
Я. С. Шморг, А. В. Карбань, А. С. Ужвенко 93-95
Метаморфізація питних підземних вод на території Херсонської області PDF
О. В. Щербак 96-100

Географія

Територіальні особливості розвитку паломництва у Львівській області PDF
Ю. Я. Городиський 101-106
Територіальні особливості сільського господарства Харківської області PDF
Л. М. Нємець, А. Й. Лур’є, Г. О. Кулєшова, В. Ф. Ліхван 107-115
Вплив процесу урбанізації на виникнення сучасних форм міських поселень PDF
К. А. Нємець, А. В. Мазурова 116-119
Конструктивно-географічні аспекти геологічних досліджень Д.М. Соболєва PDF (Русский)
Д. Н. Писарев 119-122
Епістемологічні основи дослідження демографічної поведінки PDF
К. Ю. Сегіда, С. О. Завєтний, Д. М. Кузьменко 122-127
Сучасні технології картографічного забезпечення кадастрових робіт PDF (English)
V. V. Tyshkovets, V. N. Opara 127-132

Екологія

Эколого-экономические методы сокращения ущерба окружающей среде, наносимого накопителями отходов PDF (Русский)
А. М. Касимов, И. В. Удалов 133-139
Статистичний аналіз факторів природної та техногенної складової розвитку зсувів PDF
Д. В. Касіянчук 139-148
Фактори розповсюдження та накопичення пестицидів у грунтах і грунтових водах кайнозойських відкладів PDF
Г. Є. Потапенко 148-152
Якість зливово-талого стоку транспортної урбофункціональної підсистеми басейну р. Харків PDF
Н. Л. Ричак, К. В. Срібна 153-159