DOI: https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v38i6.2016.93328

Conversation with S.N.Stovba

I.V. Popadyuk, O.I. Khryashevskaya