[1]
Bakarzhiyeva, M.I., Marchenko, A.V., Rozyhan, T.V., Gadyatskaya, E.P. and Drukarenko, V.V. 2016. Magnetic field and dike belts of eastern Azov block of the Ukrainian shield. Geofizicheskiy Zhurnal. 38, 2 (Apr. 2016), 19–34. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v38i2.2016.107763.