[1]
Korchin, V. 2015. Low velocity zones of thermobaric origin in the crystalline crust. Geofizicheskiy Zhurnal. 37, 5 (Oct. 2015), 46–65. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v37i5.2015.111145.