[1]
Lyashchuk, A., Andrushchenko, Y., Gordienko, Y., Karyagin, E. and Kornienko, I. 2015. Possibility of the use of data of infrasonic monitoring for identification of the nature of seismic events. Geofizicheskiy Zhurnal. 37, 6 (Dec. 2015), 105–114. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v37i6.2015.111177.