[1]
Bakhmutov, V., Yelenskaya, M., Kadzyalko-Hofmokl, M., Polyachenko, E., Konstantinenko, L. and Zhilkovsky, P. 2015. Paleomagnetic and rock magnetic study of Lower Devonian red beds from Podolia: remagnetization problems. Geofizicheskiy Zhurnal. 37, 1 (Feb. 2015), 62–82. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v37i1.2015.111326.