[1]
Danova, T. and Perelygin, B. 2015. Application of wavelet analysis for updating Heinrich events age. Geofizicheskiy Zhurnal. 37, 1 (Feb. 2015), 165–175. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v37i1.2015.111334.