[1]
Sharov, N., Kulikov, V., Isanina, E., Drogitskaya, G. and Kazanskiy, V. 2013. Deep structure and metallogeny of the North Onega synclinorium (Republic of Karelia, Russia): correlation of geological and seismic data. Geofizicheskiy Zhurnal. 35, 4 (Aug. 2013), 16–27. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v35i4.2013.111387.