[1]
Anakhov, P. 2014. Releasing of tectonic stresses by using microseismogenic phenomena. Geofizicheskiy Zhurnal. 36, 5 (Oct. 2014), 128–142. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v36i5.2014.111574.