[1]
Shumlyanskaya, L.A., Tripolskiy, A.A. and Tsvetkova, T. 2014. Crustal velocity structure effects on the results of seismic tomography of the Ukrainian Shield. Geofizicheskiy Zhurnal. 36, 4 (Aug. 2014), 95–117. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v36i4.2014.116030.