[1]
Kudelya, A. 2014. Evaluation of radio-wave method of soil massif. Geofizicheskiy Zhurnal. 36, 1 (Feb. 2014), 170–176. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v36i1.2014.116168.