[1]
Gordienko, V.V., Gordienko, I.V., Zavgorodnaya, O.V., Logvinov, I. and Tarasov, V.N. 2011. Evolution of the tectonosphere of the Volyn-Podolsk Plate. Geofizicheskiy Zhurnal. 33, 6 (Dec. 2011), 30–49. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v33i6.2011.116791.