[1]
Vakhnenko, V.O. 2011. Modeling hysteresis behavior of sandstone under conditions of slow cyclic loading. Geofizicheskiy Zhurnal. 33, 4 (Aug. 2011), 153–158. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v33i4.2011.116906.