[1]
Roganov, V. and Roganov, V. 2012. Simulation and use of exchange wave fields to determine the azimuths of fractures. Geofizicheskiy Zhurnal. 33, 2 (Apr. 2012), 64–79. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v33i2.2011.117298.