[1]
Dubovenko, Y. 2010. On the solution of the Aleksidze problem. Geofizicheskiy Zhurnal. 32, 6 (Dec. 2010), 235–238. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v32i6.2010.117469.