[1]
Dyadyura, V.A., Mikhaylik, I.Y. and Ganiev, A.Z. 2010. Automated system of seismological observations. Geofizicheskiy Zhurnal. 32, 1 (Feb. 2010), 45–59. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v32i1.2010.117569.