[1]
Vladimirov, V. 2017. Ivan Mikhaylovich Tsyfra: two anniversaries îf îne years. Geofizicheskiy Zhurnal. 39, 5 (Oct. 2017), 110–112. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v39i5.2017.133399.