[1]
Geofizicheskiy Zhurnal, T. 2017. Georgiy Trokhimovich Prodayvoda - 80 years. Geofizicheskiy Zhurnal. 39, 6 (Dec. 2017), 201–205. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v39i6.2017.133438.