[1]
Nikolaev, I.Y., Kushnir, A.M., Ilyenko, V.A. and Nikolaev, Y.I. 2019. Electromagnetic studies of the western part of the Ukrainian Shield. Geofizicheskiy Zhurnal. 41, 3 (Jul. 2019), 120–133. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v41i3.2019.172433.