[1]
Mechnikov, Y.P., Tikhlivets, S.V. and Volkov, O.G. 2019. Underground temperature background of the Saksagan iron ore region in Kryvyi Rih basin. Geofizicheskiy Zhurnal. 41, 5 (Nov. 2019), 156–164. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v41i5.2019.183629.