[1]
Pavlyuk, V., Entin, V., Gintov, O. and Guskov, S. 2019. Prospects for the exploration of gold deposits in the Golovanevsk suture zone of the Ukrainian shield. Geofizicheskiy Zhurnal. 41, 5 (Nov. 2019), 87–104. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v41i5.2019.183632.