[1]
Kagramanov, K., Babayev, M.S., Shpyrko, S. and Mukhtarova, K. 2019. Geothermal conditions of hydrocarbon prospects of Meso-Cenozoic formations in South Caspian Basin. Geofizicheskiy Zhurnal. 41, 5 (Nov. 2019), 222–234. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v41i5.2019.183638.