[1]
Stovba, S. and Khryashevska, O. 2020. In memory of Igor Vasilyevich Popadyuk (1954-2020). Geofizicheskiy Zhurnal. 42, 2 (May 2020), 156–158. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v42i2.2020.203297.