[1]
Senin, L., Senina, T. and Voskresenskiy, M. 2020. Seismic Microzoning Method with using procedures by spectrum ratio H/V. Geofizicheskiy Zhurnal. 42, 4 (Sep. 2020), 120–132. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v42i4.2020.210676.