[1]
Yarotskyy, G., Nazarevych, A. and Nazarevych, L. 2020. Seismotectonics of the Koryak Highland — one of active edge of the continent of Eurasia. Geofizicheskiy Zhurnal. 42, 6 (Dec. 2020), 131–163. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v42i6.2020.222290.