[1]
Roganov, Y.V. , Stovas, A. and Roganov, V.Y. 2021. Computation of velocities and polarization vectors in weakly anisotropic media. Geofizicheskiy Zhurnal. 43, 3 (Oct. 2021), 64–81. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.v43i3.236381.