[1]
Mykulyak, S.V. , Kulich, V.V. and Skurativskyi, S.I. 2021. On the similarity of shear deformation of a granular massif and a fragmented medium in the seismically active area. Geofizicheskiy Zhurnal. 43, 3 (Oct. 2021), 161–169. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.v43i3.236386.