[1]
Nikolaev, I.Y. , Burakhovych, T.K. , Kushnir, A.M. and Sheremet , Y.M. 2021. Geoelectric heterogeneities of the Kerch iron ore basin. Geofizicheskiy Zhurnal. 43, 5 (Nov. 2021), 165–180. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.v43i5.244078.