[1]
Roganov, Y. , Stovas, A. and Roganov, V. 2022. Location of singular points in orthorhombic media. Geofizicheskiy Zhurnal. 44, 3 (Aug. 2022), 3–20. DOI:https://doi.org/10.24028/gj.v44i3.261965.