[1]
Roganov, Y. and Roganov, V. 2016. Wave propagation in periodic fluid-solid layered media. Geofizicheskiy Zhurnal. 38, 6 (Dec. 2016), 101–117. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v38i6.2016.91877.