(1)
Bakarzhiyeva, M. I.; Marchenko, A. V.; Rozyhan, T. V.; Gadyatskaya, E. P.; Drukarenko, V. V. Magnetic Field and Dike Belts of Eastern Azov Block of the Ukrainian Shield. GJ 2016, 38, 19-34.