(1)
Kutas, V.; Andrushchenko, Y.; Omelchenko, V.; Lyashchuk, A.; Kalitova, I. Earthquakes in the Dnieper-Donets Aulakogen. GJ 2015, 37, 143-151.