(1)
Polyachenko, E.; Bakhmutov, V.; Konstantinenko, L.; Teyser-Elenska, M.; Kadzyalko-Hofmokl’, M.; Scarboviychuk, T.; Yakukhno, V. New Results of Paleomagnetic Studies of Red-Colored Silurian Deposits. GJ 2014, 36, 34-47.