(1)
Antsiferov, A. V.; Dovbnich, M. M.; Kanin, V. A.; Viktorenko, I. A. Nature and Forecast of Regional Zoning of Dynamic Phenomena in Mines of Donbass. GJ 2012, 34, 102-110.