(1)
Gordienko, V. V.; Gordienko, I. V.; Zavgorodnaya, O. V.; Logvinov, I.; Tarasov, V. N. Evolution of the Tectonosphere of the Volyn-Podolsk Plate. GJ 2011, 33, 30-49.