(1)
Strahov, V. N. Autobiography of Academician RAS V. N. Strakhov. GJ 2010, 32, 239-250.