(1)
Mishin, S. V.; Panfilov, A. A.; Khasanov, I. M. Isostasy and Seismisity. GJ 2018, 40, 154-163.