(1)
Geofizicheskiy Zhurnal, T. To the 60th Anniversary of Ivan Mikhaylovich Tsyfra. GJ 2017, 39, 105-109.