(1)
Geofizicheskiy Zhurnal, T. Georgiy Trokhimovich Prodayvoda - 80 Years. GJ 2017, 39, 201-205.