(1)
Starostenko, V. I. Few Words about Boris Paton. GJ 2018, 40, 301-304.