(1)
Nikolaev, I. Y.; Kushnir, A. M.; Ilyenko, V. A.; Nikolaev, Y. I. Electromagnetic Studies of the Western Part of the Ukrainian Shield. GJ 2019, 41, 120-133.