(1)
Mechnikov, Y. P.; Tikhlivets, S. V.; Volkov, O. G. Underground Temperature Background of the Saksagan Iron Ore Region in Kryvyi Rih Basin. GJ 2019, 41, 156-164.