(1)
Hlavatskyi, D. .; Stepanchuk, V. .; Kuzina, D. .; Poliachenko, I. .; Shpyra, V. .; Skarboviychuk, T. .; Yakukhno, V. .; Bakhmutov, V. . Rock Magnetic and Palaeomagnetic Studies of Loess-Palaesol Sections — Lower Palaeolithic Sites Within the Southern Bug Valley (Medzhybizh, Holovchyntsi). GJ 2021, 43, 3-37.