(1)
Roganov, Y. .; Stovas, A. .; Roganov, V. . Location of Singular Points in Orthorhombic Media. GJ 2022, 44, 3-20.