Kozlenko, M., & Kozlenko, Y. (2017). Comparative characteristic of alternative density models along the DSS profile N 17. Geofizicheskiy Zhurnal, 39(3), 64–75. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v39i3.2017.104028